บริษัท คอมไบน์พาร์ท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านไฮดรอลิกครบวงจร
 
Combinepart Co., Ltd.

About Us – เกี่ยวกับเรา

Combinepart has been founded since 2003. The Company profile’s encompasses sale and tailor-maded manufacture of industrial hydraulic systems, hand-operated valves and hydraulic component accessories. In addition, a turnkey for hydraulic system design, manufacture, installation and services are professionally provided for customers in various applications.

Agroindustry has been seen as one of a major backbone of Thailand’s sustainable economy. Our company is among the leaders in design and manufacture of agroindustry automation system specifically in sugarcane production chain. This has been included, but not limited to, sugarcane handling devices, sugarcane plantation machine, Tapioca plahtation machine hydraulic buckets, soil preparing machine.

Our company has been and will be devoting itself to improve our product’s quality in R & D, design, manufacture and services for our agroindustry customers and also individual agricultural personals. We promise to provide you a cost effective solution and a signi cant productivity improvement in every bit and piece of works. We are looking forward to welcoming you as our customer very soon.


บริษัท คอมไบน์พาร์ท จํากัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจําาหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค รวมถึงระบบ อัตโนมัติ อาทิ เช่น ผลิตกระบอกไฮดรอลิค, วาล์วมือโยก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบไฮดรอลิค รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการทําารีเสริท แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ และรับความต้องการของลูกค้ามาออกแบบ และนําาเสนอคอนเซปดีไซน์ รวมถึงติดตั้งระบบไฮดรอลิกให้กับลูกค้าใน อุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย

บริษัทฯ เริ่มมองเห็นความสําาคัญของระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้น จึงเริ่มหันมาเป็นผู้ ออกแบบและผลิตหุ่นยนต์การเกษตร เช่น ชุดคีบอ้อย, เครื่องปลูกอ้อย, เครื่องปลูกมันสําาปะหลัง, บุ้งกี๋, เครื่องมือเตรียมดิน ฯลฯ โดย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรได้ยกระดับการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการพัฒนาด้าน เทคโนโลยี เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของประเทศ และเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรไทยอีกด้วย